لیست تراکنش های مالی
# مبلغ تاریخ نوع شماره تراکنش/فاکتور